ICT Division

Jamyang Phuntsho
Head
Tashi Tshering
(Study Leave)
Phuntsho Dorji
Dy. Supervisor
Sherab Gyeltshen
Supervisor